Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających Mniejszości Niemieckiej, wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do wartości demokratycznych, upowszechnianie praworządności, a także przyczynianie się do przestrzegania Karty Praw Człowieka oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania zgodne z zasadami, jakimi kieruje się Stowarzyszenie.

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających Mniejszości Niemieckiej, wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do wartości demokratycznych, upowszechnianie praworządności, a także przyczynianie się do przestrzegania Karty Praw Człowieka oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania zgodne z zasadami, jakimi kieruje się Stowarzyszenie.

 

§ 2.

1. Stowarzyszenie posługuje się nazwą: „Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego” w skrócie „TSKN Woj. Śląskiego”. Nazwa jest uzupełniana o określenie jednostki strukturalnej. Postanowienia § 58 statutu mają odpowiednie zastosowanie.

2. Stowarzyszenie może używać sztandaru, wyróżniającego je znaku graficznego oraz tłumaczenia nazwy na języki obce.

 

§ 3.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Racibórz.

 

§ 4.

1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (jedn. tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym, traktatu z dnia 17 czerwca 1991 roku zawartego między Rzeczpospolitą Polską, a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, oraz niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie ma osobowość prawną.

3. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, stosując obowiązujące w tym zakresie przepisy. Zakres działalności pożytku publicznego obejmuje:

a) działalność nieodpłatną w zakres której wchodzą zadania wyszczególnione w § 11 punkty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12;

b) działalność odpłatną, w zakres której, w przypadku posiadania niewystarczającej ilości środków statutowych przeznaczonych na pokrycie kosztów działań, wchodzi działalność wyszczególniona w § 11 punkty 5, 6, 9.

 

§ 5.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji. Uchwałę o przystąpieniu do organizacji podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 6.

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 7.

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

 

§ 8.

Stowarzyszenie realizuje cele przez:

 1. kultywowanie tradycji i historii niemieckiej,
 2. rozwój oświaty, kultury i sztuki niemieckiej zmierzając przez to do zaspokojenia w tym zakresie potrzeb członków Stowarzyszenia,
 3. popularyzację literatury i prasy niemieckiej,
 4. reprezentowania potrzeb społecznych i kulturalnych członków Stowarzyszenia wobec władz,
 5. uczestnictwo w życiu społecznym i samorządowym,
 6. prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej wśród dzieci i młodzieży,

 

§ 9.

Stowarzyszenie w celu realizacji swych statutowych potrzeb może uchwałą Zebrania Delegatów powołać inne podporządkowane jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych.

 

§ 10.

Realizując swoje cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej działalności członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 11.

Stowarzyszenie osiąga swoje cele przez:

 1. organizowanie ośrodków krzewienia i popularyzacji kultury i sztuki niemieckiej (biblioteki, domy kultury, kluby, świetlice),
 2. popieranie amatorskiego ruchu artystycznego ludności niemieckiej przez założenie zespołów artystycznych itp.,
 3. rozwój ruchu sportowego i rekreacyjnego wśród ludności niemieckiej przez zakładanie klubów sportowych i in.,
 4. współpracę z władzami oświatowymi w zakresie uwzględnienia potrzeb ludności niemieckiej odnośnie układania programów nauczania, rozwój sieci szkół z językiem niemieckim, prawidłowe rozpowszechnianie książek szkolnych oraz organizowanie i popieranie dokształcania dorosłych,
 5. organizowanie i prowadzenie wydawnictw publikujących także w języku niemieckim, wydawanie i kolportaż organu prasowego Stowarzyszenia oraz redagowanie programów radiowych i innych mediów,
 6. prowadzenie działalności oświatowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 7. nawiązywanie i prowadzenie przez władze Stowarzyszenia i jego struktury partnerskiej współpracy z odpowiednimi organizacjami w Republice Federalnej Niemiec a także w innych krajach, w tym również z instytucjami kulturalnymi,
 8. współpracę z władzami kościelnymi w celu organizowania nabożeństw w języku niemieckim oraz nauczania religii w języku niemieckim,
 9. współpracę z polskimi organizacjami kulturalnymi, w zakresie organizowania pomocy placówkom kulturalnym Stowarzyszenia, organizowanie wycieczek w kraju i za granicą w ramach wymiany kulturalnej,
 10. organizowanie różnorodnych form działalności gospodarczej, po spełnieniu wymogów przepisanych prawem,
 11. współpracę z organami samorządu terytorialnego,
 12. finansowe i rzeczowe wspieranie ludności zamieszkałej na terenie działania Stowarzyszenia przez wykorzystanie do tego celu powołanych organizacji,
 13. zakładanie i prowadzenie placówek oświatowych.

 

§ 12.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba narodowości niemieckiej.
 2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat mogą być członkami Stowarzyszenia, jednak nie mogą wchodzić w skład Zarządu.
 3. Małoletni poniżej 16 lat mogą być członkami Stowarzyszenia za zgodą przedstawiciela ustawowego. Małoletni członkowie mają prawo uczestniczenia w zebraniach, jednak bez prawa udziału w głosowaniach. Nie przysługuje im ani czynne ani bierne prawo wyborcze.
 4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna bez względu na narodowość i miejsce zamieszkania.
 5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być każda osoba fizyczna bez względu na narodowość i miejsce zamieszkania, a także osoba prawna, deklarująca wspieranie Stowarzyszenia.

§ 13.

1. Członkostwo nabywa się przez złożenie deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia i zatwierdzeniu jej przez Zarząd Koła.

2. Honorowe członkostwo nadaje Zebranie Delegatów.

 

§ 14.

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

 1. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
 2. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
 3. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
 4. przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu,
 5. regularnie opłacać składki członkowskie.

2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:

 1. przysługuje im czynne i bierne prawo wyborcze z uwzględnieniem jednak zasad niniejszego statutu,
 2. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
 3. korzystać z urządzeń technicznych po uzyskaniu zgody osoby odpowiedzialnej, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,
 4. posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,
 5. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w ich działalności,
 6. korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

 

§ 15.

1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje na podstawie pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu Koła.

2. Członek może być pozbawiony członkostwa przez wykluczenie drogą uchwały podjętej przez Zarząd Koła lub Zebranie Delegatów Oddziału lub Zarząd Stowarzyszenia. Podstawą wykluczenia może być jedynie:

 1. działalność sprzeczna ze statutem na podstawie pisemnego wniosku co najmniej 10 członków Stowarzyszenia,
 2. zaleganie z opłatą składek członkowskich przez 2 lata,
 3. utrata praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
 4. istotne naruszenie postanowień niniejszego statutu i innych podstawowych uchwał organów Stowarzyszenia.

 

§ 16.

 1. Wykluczonemu członkowi przysługuje prawo odwołania się do Komisji Rewizyjnej Oddziału lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty powiadomienia o wykluczeniu.
 2. Członka zmarłego wykreśla się z ewidencji członków.

Rozdział II

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 17.

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Zebranie Delegatów,

2) Zarząd Stowarzyszenia,

3) Prezydium Zarządu,

4) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

§ 18.

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia wyłonionych na podstawie wyboru trwa 4 lata.

 

§ 19.

1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

2. Głosowania odbywają się jawnie. Na żądanie 1/10 obecnych członków organu przeprowadza się tajne głosowanie.

3. Obrady wszystkich władz Stowarzyszenia są protokołowane.

 

A. Zebranie Delegatów

§ 20.

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zebranie Delegatów.

2. Zwyczajne Zebranie Delegatów zwołuje się co najmniej raz w roku.

3. Na uzasadnione pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej lub 1/3 delegatów zwołuje się nadzwyczajne Zebranie Delegatów.

4. Zebranie zwołuje Zarząd, powiadamiając o jego terminie, miejscu i porządku obrad wszystkich delegatów listem poleconym lub w każdy inny skuteczny sposób z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni.

5. Jeżeli Zarząd nie zwoła nadzwyczajnego Zebrania Delegatów w terminie dwóch miesięcy od daty zgłoszenia żądania, Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna w sposób wskazany w ust. 4.

6. W Zebraniu Delegatów uczestniczą delegaci oraz mogą uczestniczyć zaproszeni goście.

7. Zebranie Delegatów otwiera przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia a prowadzi je przewodniczący wybrany przez Zebranie Delegatów.

 

§ 21.

1. Zebranie Delegatów może podejmować prawomocne uchwały przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania.

2. Przy braku niezbędnej liczby uprawnionych Zebranie Delegatów może obradować w drugim terminie. Może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników. O możliwości obradowania w drugim terminie należy zamieścić wzmiankę w zawiadomieniu z podaniem tego terminu.

 

§ 22.

Do kompetencji Zebrania Delegatów należy:

 1. ustalanie ogólnych kierunków ideowych i podstawowych form pracy Stowarzyszenia,
 2. uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
 4. udzielanie absolutorium Zarządowi za każdy rok działalności,
 5. uchwalanie statutu oraz jego zmian,
 6. uchwalanie regulaminów oraz regulaminu wyborczego,
 7. nadawanie honorowego członkostwa Stowarzyszenia,
 8. wybór i odwoływanie przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia, członków Zarządu
 9. <;”>powoływanie przez Stowarzyszenie innych podporządkowanych organizacji; jednak powoływanie i likwidacja jednostek w strukturze Stowarzyszenia należy do kompetencji Zarządu
 10. ustalanie zasad reprezentowania Stowarzyszenia w innych
 11. ustalanie wysokości minimalnych składek członkowskich i ich podział,
 12. rozpatrywanie odwołań od decyzji organów Stowarzyszenia,
 13. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 23.

1. Uchwały Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów.

2. Zmiana statutu, odwołanie przewodniczącego, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości głosów.

3. Każdemu Delegatowi przysługuje jeden głos.

4. Głosowania odbywają się jawnie. Na żądanie 1/10 obecnych delegatów przeprowadza się tajne głosowanie.

5. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, jak również wybory Zarządów i Komisji Rewizyjnych Oddziałów i Kół są przeprowadzane w tajnych głosowaniach. Regulamin wyborczy może przewidywać w szczególnych przypadkach przeprowadzenie jawnych wyborów.

 

§ 24.

1. Zebranie Delegatów dokonuje oceny pracy Zarządu drogą głosowania nad udzieleniem absolutorium Zarządowi.

2. Członkom Prezydium Zarządu udziela się absolutorium w indywidualnym głosowaniu nad każdą osobą. Głosowanie nad udzielenie absolutorium pozostałym członkom Zarządu odbywa się łącznie.

3. Zarząd albo członek Zarządu, który nie uzyskał absolutorium, może być odwołany przez Zebranie Delegatów z pominięciem wymogu umieszczenia tej sprawy w porządku obrad.

B. Zarząd

§ 25.

1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Zebraniami Delegatów.

2. Zarząd jest organem kierującym bieżącą pracą Stowarzyszenia.

3. Zarząd wybierany jest przez Zebranie Delegatów na 4-letnią kadencję w składzie do 23 osób. W skład Zarządu wchodzą z urzędu również przewodniczący Oddziałów.

4. Liczba wybieranych członków Zarządu musi przewyższać liczbę osób z urzędu wchodzących w skład Zarządu.

5. Praca Zarządu podlega ocenie Zebrania Delegatów drogą głosowania nad udzieleniem absolutorium.

6. Każda z osób wchodząca w skład Zarządu może być odwołana przez Zebranie Delegatów.

7. Przewodniczącego powołuje i odwołuje Zebranie Delegatów.

8. Zarząd składa się z przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących, skarbnika, sekretarza i członków Zarządu.

9. Zarząd konstytuuje się po wyborach dokonując podziału kompetencji między członkami.

10. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 26.

1. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

2. Zebrania zwołuje przewodniczący Zarządu lub jego zastępca, ewentualnie inny członek Zarządu, z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni.

3. Zarząd może podejmować prawomocne uchwały, jeżeli w ze- braniu uczestniczy, co najmniej połowa członków.

4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

5. W zebraniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej oraz osoby zaproszone.

 

§ 27.

Do wyłącznej kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2) uchwalanie rocznych planów pracy,

3) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia.

4) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i spełnianie czynności nadzorczych i kontrolnych w odniesieniu do Prezydium Zarządu, Oddziałów i Kół,

5) zwoływanie Zebrania Delegatów,

6) wykonanie uchwał Zebrania Delegatów oraz uchwał Komisji Rewizyjnej odnoszących się do Zarządu,

7) ustalanie struktur Stowarzyszenia,

8) składanie sprawozdań z działalności Zebraniu Delegatów,

9) uchwalanie regulaminów Zarządu Stowarzyszenia,

10) powoływanie terenowych jednostek organizacyjnych i na ich wniosek umożliwić im uzyskanie osobowości prawnej.

 

C. Prezydium Zarządu

§ 28.

1. Przewodniczący, dwóch jego zastępców, skarbnik oraz sekretarz tworzą Prezydium Zarządu.

2. Zebrania Prezydium odbywają się w miarę potrzeb.

3. Prezydium Zarządu może podejmować prawomocne decyzje, jeżeli w zebraniu uczestniczy, co najmniej 3/5 członków.

 

§ 29.

Do kompetencji Prezydium Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 2. opracowanie projektów planów i programu działania Stowarzyszenia,
 3. wykonywanie zatwierdzonych planów i programu działania Stowarzyszenia,
 4. wykonywanie uchwał Zebrania Delegatów,
 5. wykonywanie uchwał Zarządu,
 6. wykonywanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej,
 7. opracowanie projektów uchwał Zebrań Delegatów,
 8. występowanie z wnioskami o nadanie członkostwa honorowego,
 9. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
 10. <;”>sprawowanie stałego nadzoru nad prowadzeniem rachunkowości i obsługą administracyjną Stowarzyszenia,
 11. zgłaszanie sądowi rejestrowemu wszelkich zmian statutu,
 12. załatwienie innych spraw powierzonych przez Zarząd.

 

D. Komisja Rewizyjna

§ 30.

1. Komisja Rewizyjna spełnia w Stowarzyszeniu zadania organu kontroli wewnętrznej, przewidzianego przepisami ustawy.

2. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Stowarzyszenia.

3. Komisja Rewizyjna wykonując swoje funkcje kontrolne ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia.

4. Każda z osób wchodząca w skład Komisji Rewizyjnej może zostać odwołana przez Zebranie Delegatów.

5. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby będące jednocześnie członkami Zarządu Stowarzyszenia, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być również osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swe funkcje społecznie i nie przysługuje im z tego tytułu wynagrodzenie.

 

§ 31.

1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Zebranie Delegatów na 4-letnią kadencję.

2. Celem należytego wykonania swoich zadań Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

3. Zebrania Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. Zwołuje je i prowadzi przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wiceprzewodniczący.

4. Komisja Rewizyjna może podejmować prawomocne uchwały, jeśli w posiedzeniu uczestniczy, co najmniej połowa jej członków.

5. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

6. W zebraniu Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście.

 

§ 32.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:

1) kontrola bieżącej działalności wszystkich struktur Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,

2) przedkładanie Zebraniu Delegatów sprawozdań z swojej działalności,

3) wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,

4) występowanie z żądaniem zwołania Zebrania Delegatów lub po- siedzenia Zarządu,

5) zwoływanie nadzwyczajnego Zebrania Delegatów i Zarządu,

6) uchwalenie regulaminów Komisji Rewizyjnej.

E. Postanowienie wspólne

E. Postanowienie wspólne

§ 33.

1. W skład władz, wymienionych w § 17, mogą wchodzić wyłączenie członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.

2. Wybory do władz Stowarzyszenia są przeprowadzane według regulaminu wyborczego, uchwalonego przez Zebranie Delegatów Stowarzyszenia.

3. Nie można być równocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

4. Można być przewodniczącym tylko jednego Zarządu jak również przewodniczącym tylko jednej Komisji Rewizyjnej w strukturach Stowarzyszenia.

5. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie mogą brać udziału w głosowaniach w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

6. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej winni wykonywać swoje czynności z największą starannością i dbać o pełną realizację zadań statutowych Stowarzyszenia.

7. O możliwości nawiązania stosunku pracy z członkiem Zarządu decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

8. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 17 pkt 2 i 4 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze dokooptowania spośród osób, które w trakcie wyboru uzyskały największą liczbę głosów. Kooptacji przeprowadzają w drodze uchwały pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W opisanym trybie można powołać jednak nie więcej niż połowę składu organu.

9. W przypadku niemożności pełnienia funkcji delegata przez wybraną osobę, może ona być zastąpiona w trakcie trwania kadencji przez inną z pośród osób, które w trakcie wyboru uzyskały największą liczbę głosów. Nowy delegat jest powoływany w drodze uchwały podjętej przez Zarząd Oddziału. Kadencja nowo powołanego delegata kończy się wraz z kadencją pozostałych delegatów.

Rozdział III

STRUKTURY STOWARZYSZENIA

§ 34.

1. Zarząd Stowarzyszenia tworzy jednostki terenowe Stowarzyszenia.

2. Do zakresu kompetencji struktur terenowych należy wykonywanie zadań statutowych Stowarzyszenia na terenie objętym działaniem jednostki.

3. Jednostkami terenowymi są:

 1. Oddziały,
 2. Koła.

A. Oddziały

§ 35.

1. Do zadań Oddziału należy realizacja zadań statutowych Stowarzyszenia na obszarze jego działania.

2. Zarząd Stowarzyszenia powołuje, łączy oraz rozwiązuje Oddziały, jak również ustala ich zasięg terytorialny i określa Koła objęte zakresem działania danego Oddziału po uzgodnieniu z Oddziałem.

3. Oddział może być powołany przez Zarząd Stowarzyszenia, jeżeli do nowego Oddziału przynależeć będzie co najmniej 5 Kół.

 

§ 36.

1. Najwyższym organem Oddziału jest jego Zebranie Delegatów.

2. Do kompetencji Zebrania Delegatów należy:

 • uchwalenie programu działania i planów pracy,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • wybór i odwoływanie przewodniczącego Zarządu, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
 • udzielanie absolutorium Zarządowi za każdy rok działalności,
 • wybór delegatów na Zebranie Delegatów Stowarzyszenia zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • uchwalanie regulaminów,
 • opiniowanie wniosków o nadanie honorowego członkostwa Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji organów Oddziału.

3. Zwyczajne Zebranie Delegatów zwołuje się co najmniej raz w roku.

4. Na uzasadnione żądanie Komisji Rewizyjnej, albo Kół, zrzeszających co najmniej połowę członków objętych działaniem Oddziału lub na żądanie połowy delegatów – zwołuje się nadzwyczajne Zebranie Delegatów.

5. Zebranie zwołuje Zarząd, powiadamiając o jego terminie, miejscu i porządku obrad wszystkich delegatów listem poleconym lub w każdy inny skuteczny sposób z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni.

6. Jeżeli Zarząd nie zwoła nadzwyczajnego Zebrania Delegatów w terminie dwóch miesięcy od daty zgłoszenia żądania, Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna w sposób wskazany w ust. 5.

7. W Zebraniu Delegatów uczestniczą delegaci oraz mogą uczestniczyć zaproszeni goście.

8. Zebranie Delegatów otwiera przewodniczący Zarządu Oddziału a prowadzi je przewodniczący wybrany przez Zebranie Delegatów Oddziału.

9. Postanowienia § 21 oraz § 23 ust. 1, 3 i 4 statutu mają odpowiednie zastosowanie.

 

§ 37.

1. Zarząd jest najwyższą władzą Oddziału w okresie między Zebraniami Delegatów Oddziału.

2. Zarząd jest organem kierującym bieżącą pracą Oddziału.

3. Przewodniczący Zarządu oraz Zarząd Oddziału wybierani są przez Zebranie Delegatów Oddziału na 4-letnią kadencję w składzie 5 do 10 osób.

4. Przewodniczący Zarządu oraz Zarząd mogą być odwołani przez Zebranie Delegatów.

5. Zarząd oprócz przewodniczącego składa się z 1-2 wiceprzewodniczących, skarbnika, sekretarza i członków Zarządu.

6. Po wyborach Zarząd dokonuje podziału kompetencji między członkami Zarządu.

 

§ 38.

Do zadań Zarządu Oddziału należy:

 • uchwalanie budżetu,
 • inspirowanie działalności Kół, udzielanie im stosownej pomocy i otoczenie ich opieką,
 • kierowanie bieżącą pracą Oddziału i spełnianie czynności kontrolnych w odniesieniu do Kół,
 • zwoływanie Zebrania Delegatów,
 • składanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału Zebraniu Delegatów Oddziału oraz Zarządowi Stowarzyszenia,
 • wykonanie uchwał władz Stowarzyszenia, Zebrania Delegatów oraz uchwał Komisji Rewizyjnej odnoszących się do Zarządu,
 • wnioskowanie do Zarządu Stowarzyszenia o powoływanie Kół.

 

§ 39.

1. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej, niż co kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje przewodniczący lub upoważniony członek Zarządu.

3. Zarząd może podejmować prawomocne uchwały, jeżeli w zebraniu uczestniczy, co najmniej połowa członków.

4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

5. W posiedzeniach Zarządu Oddziału mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele władz Stowarzyszenia, członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz osoby zaproszone.

6. Postanowienia rozdz. II cz. E statutu mają odpowiednie zastosowanie.

 

§ 40.

1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Zebranie Delegatów Oddziału na 4-letnią kadencję.

2. Celem należytego wykonania swoich zadań Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

3. Zebrania Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. Zwołuje je i prowadzi przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wiceprzewodniczący.

4. Komisja Rewizyjna może podejmować prawomocne uchwały, jeśli w posiedzeniu uczestniczy, co najmniej połowa jej członków.

5. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

6. W zebraniu Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście.

7. Postanowienia rozdz. II cz. E statutu mają odpowiednie zastosowanie.

 

§ 41.

1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Oddziału i Kół.

2. Komisja Rewizyjna wykonując swoje funkcje kontrolne ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów Oddziału i zrzeszonych Kół.

 

§ 42.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

1) kontrola bieżącej działalności Oddziału i Kół ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,

2) przedkładanie Zebraniu Delegatów sprawozdań z swojej działalności,

3) wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału,

4) występowanie z żądaniem zwołania w Oddziale Zebrania Delegatów lub posiedzenia Zarządu,

5) zwoływanie nadzwyczajnego Zebrania Delegatów,

6) uczestniczenie z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału,

7) uchwalenie regulaminu Komisji Rewizyjnej.

 

B. Porozumienia Gminne

§ 43.

1. Koła, mające siedzibę na terenie jednej gminy, mogą – za zgodą Prezydium Zarządu Stowarzyszenia – utworzyć Porozumienia Gminne. Mają one na celu wyłącznie reprezentowanie interesów Stowarzyszenia wobec organów samorządowych oraz innych jednostek zewnętrznych.

2. Porozumienia działają na obszarze danej jednostki administracyjnej samorządu terytorialnego.

3. Za zgodą Prezydium Zarządu Stowarzyszenia Porozumienia mogą być utworzone także dla Kół kilku jednostek administracyjnych samorządu terytorialnego.

4. Jeżeli na terenie działania Porozumienia istnieje Oddział, jego przedstawiciel jest reprezentowany w Porozumieniu.

5. Do Porozumienia są delegowani przewodniczący Zarządów Kół, albo inne osoby wyznaczone przez Zarządy Kół.

6. Osoby desygnowane do Porozumienia wybierają ze swojego grona przewodniczącego i w miarę potrzeby jego zastępcę.

 

C. Koła

§ 44.

1. Podstawową jednostką terenową Stowarzyszenia jest Koło.

2. Koło obejmuje członków zwyczajnych Stowarzyszenia mieszkających lub mających siedzibę w jednej lub kilku miejscowościach, albo też w częściach miejscowości. Teren działania Koła znajduje odzwierciedlenie w nazwie.

3. Koło może być zorganizowane, jeżeli liczba pełnoletnich członków zwyczajnych wynosi co najmniej 15 osób.

4. Decyzję w sprawie utworzenia Koła oraz jego zasięgu terytorialnego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia uwzględniając opinię Zarządu właściwego Oddziału.

 

§ 45.

1. Najwyższym organem Koła jest Zebranie Członków. Podejmuje ono decyzje we wszystkich podstawowych sprawach Koła. W swoich działaniach Zebranie kieruje się dobrem i zasadami obowiązującymi Stowarzyszenie i jego członków.

2. Do kompetencji Zebrania Członków Koła należy w szczególności:

 • uchwalenie planów pracy,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • wybór i odwoływanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
 • udzielanie absolutorium Zarządowi za każdy rok działalności,
 • wybór – zgodnie z odrębnymi przepisami – delegatów na Zebranie Delegatów Oddziału,
 • opiniowanie wniosków o nadanie honorowego członkostwa Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji organów Koła,
 • podejmowanie decyzji o wyborze lub odstąpieniu od wyboru Komisji Rewizyjnej Koła.

3. Zebrania Członków odbywają się według potrzeb, jednak nie rzadziej, jak raz w roku. Zebranie zwołuje Zarząd Koła.

4. Zebranie Członków może być zwoływane także przez Zarząd Oddziału albo Zarząd lub Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia.

5. W Zebraniu uczestniczą wszyscy członkowie zrzeszeni w Kole. W Zebraniu mogą uczestniczyć przedstawiciele Oddziału i Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.

6. Raz w roku zwoływane jest Zebranie Koła, wysłuchujące sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonujące oceny działalności Koła i jego organów.

7. Zebranie Członków prowadzi przewodniczący Zarządu lub osoba, wybrana przez członków.

8. Uchwały Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów.

9. Postanowienia § 21 oraz § 23 ust. 1, 3 i 4 statutu mają odpowiednie zastosowanie.

 

§ 46.

1. Dopuszcza się możliwość powoływania w dużych Kołach zamiast Zebrania Członków – Zebrania Delegatów Koła. W takim przypadku Zebranie Delegatów Koła jest najwyższym organem Koła.

2. Delegaci są wybierani przez członków poszczególnych grup, obejmujących okręgi wyborcze, dzielnice miast, miejscowości itp. z zachowaniem stosownych proporcji ilości członków. Członek może uczestniczyć z prawem głosu w zebraniu tylko jednej grupy.

3. Podziału członków na okręgi, ustalenia składu ilościowego Zebrania Delegatów Kola, jak również określenia proporcjonalności reprezentacji członków w Zebraniu Delegatów Koła dokonuje Zarząd Koła w porozumieniu z Zarządem właściwego Oddziału.

4. Postanowienia § 45 mają odpowiednie zastosowanie do Zebrania Delegatów Koła.

 

§ 47.

1. Zarząd jest najwyższą władzą Koła w okresie między Zebraniami Członków.

2. Zarząd jest organem kierującym bieżącą pracą Koła.

3. Zarząd Koła wybierany jest przez Zebranie Członków na 4-letnią kadencję w składzie 3 do 7 osób.

4. Zebranie Członków może zadecydować o bezpośrednim wyborze przewodniczącego Zarządu przez Zebranie Członków.

5. Zarząd lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Zebranie Członków.

6. Zarząd składa się z przewodniczącego oraz osób funkcyjnych.

7. Zarząd konstytuuje się po wyborach dokonując podziału kompetencji między członkami.

 

§ 48.

1. Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej, niż co kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje przewodniczący lub upoważniony członek Zarządu.

3. Zarząd może podejmować prawomocne uchwały, jeżeli w ze- braniu uczestniczy, co najmniej połowa członków.

4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

5. W posiedzeniach Zarządu Koła mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele władz Stowarzyszenia i Oddziału, członkowie Komisji Rewizyjnej Koła oraz osoby zaproszone.

6. Postanowienia rozdz. II cz. E statutu mają odpowiednie zastosowanie.

 

§ 49.

1. Komisja Rewizyjna Koła składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Zebranie Członków na 4-letnią kadencję.

2. Celem należytego wykonania swoich zadań Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

3. Zebrania Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. Zwołuje je i prowadzi przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wiceprzewodniczący.

4. Komisja Rewizyjna może podejmować prawomocne uchwały, jeśli w posiedzeniu uczestniczy, co najmniej połowa jej członków.

5. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

6. W zebraniu Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście.

7. Postanowienia rozdz. II cz. E statutu mają odpowiednie zastosowanie.

 

§ 50.

1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Koła.

2. Komisja Rewizyjna wykonując swoje funkcje kontrolne ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów Koła.

 

§ 51.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Koła należy:

 1. kontrola bieżącej działalności Koła ze szczególnym uwzględnieniem działalności statutowej, gospodarczej i finansowej Koła,
 2. przedkładanie Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności,
 3. wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi Koła,
 4. występowanie z żądaniem zwołania Zebrania Członków,
 5. zwoływanie nadzwyczajnego Zebrania Członków,
 6. uczestniczenie z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Koła,
 7. uchwalanie regulaminu Komisji Rewizyjnej.

Rozdział IV

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 52.

1. Majątek Stowarzyszenia jest tworzony ze:

 1. składek członkowskich,
 2. subwencji i dotacji,
 3. darowizn, spadków, zapisów i ofiar,
 4. fundacji,
 5. działalności gospodarczej na podstawie pkt. 4,
 6. innych źródeł zgodnych z przepisami prawa.

2. Stowarzyszenie może nabywać i zbywać majątek nieruchomy i ruchomy, jeśli służy do realizacji jego statutowych zadań.

3. Majątkiem i finansami Stowarzyszenia zarządza Zarząd Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą jedynie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczany jest na potrzeby działalności statutowej.

 

§ 53.

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia – w tym oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych – składa przewodniczący lub wiceprzewodniczący łącznie z innym członkiem Zarządu Stowarzyszenia lub osobą imiennie upoważnioną przez Zarząd.

 

§ 54.

1. Gospodarka finansowa Stowarzyszenia prowadzona jest w ramach uchwalonego przez Zarząd Stowarzyszenia budżetu oraz rocznego planu pracy.

2. Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość według obowiązujących przepisów prawa.

3. Zabronionym jest:

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. przekazywanie majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub pracowników, oraz ich osób bliskich wymienionych w ppkt. 1 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywanie majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich wymienionych w ppkt. 1 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;
 4. <;”>zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich wymienionych w ppkt. 1, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział V

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 55.

Niniejszy Statut może być zmieniony uchwałą Zebrania Delegatów Stowarzyszenia, podjętą bezwzględną większością głosów.

 

§ 56.

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane uchwałą Zebrania Delegatów, podjęta bezwzględną większością głosów, przy czym projekt uchwały musi być podany do wiadomości delegatom łącznie z zawiadomieniem o zwołaniu Zebrania.

2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Delegatów powoła likwidatora.

3. Zebranie Delegatów, podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, określa również sposób przeprowadzenia likwidacji a także przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia. W przypadku, gdy majątek Stowarzyszenia pochodzi ze środków mniejszości niemieckiej w Polsce bądź wytworzony został przy udziale takich środków, Zebranie Delegatów podejmując uchwalę, o której mowa w ustępie 1, zobowiązane jest przeznaczyć swój majątek na rzecz innych organizacji mniejszości niemieckich w Polsce.

 

§ 57.

Statut niniejszy wchodzi w życie z chwilą uchwalenia z mocą obowiązującą od jego zarejestrowania.

 

§ 58.

Dopuszcza się używanie przez Stowarzyszenie powszechnie stosowanej nazwy w języku niemieckim: „Deutscher Freundschaftskreis” oraz jego skrótu „DFK”.

 

§ 59.

Ustala się możliwość nadania tytułu „Honorowego Przewodniczącego” nadany uchwałą Zebrania Delegatów Stowarzyszenia.

 

§ 60.

1. Stowarzyszenie jest organizacją mniejszości narodowej w znaczeniu międzynarodowych regulacji prawnych.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowania przepisy powołane w § 4 ust. 1, odpowiednie przepisy wykonawcze a także inne międzynarodowe ustalenia traktatowe odnoszące się do mniejszości narodowych.