Pełnoprawnym członkiem Mniejszości Niemieckiej może zostać każda osoba mająca niemieckie pochodzenie podpisując specjalne oświadczenie oraz składając je w siedzibie Niemców w Polsce w swojej okolicy.

Nie zamykamy się także na większość polską oraz Niemców z Republiki Federalnej. Każda osoba, która jest pasjonatem niemieckiej kultury oraz pragnie skorzystać z naszej bogatej oferty kulturalnej może zostać członkiem wspierającym nawet nie mając pochodzenia.

Wszelkich informacji na temat składek członkowskich oraz terminów spotkań mogą zasięgnąć państwo w organizacji MN w swojej okolicy.

Deklarację członkowską do pobrania znajdą Państwo poniżej.

W ramach tej inicjatywy przygotowywane i przeprowadzane są projekty kulturalne, przy wsparciu młodych osób tzw. „opiekunów projektów”. Opiekunowie są przeszkoleni w zakresie stawiania wniosków, przygotowywania oraz rozliczania projektów, są też odpowiedzialni za konkretne gminy czy grupy.

Zarządy DFK oraz zarządy gminne TSKN składają wnioski poprzez Koordynatorów gminnych., których lista wraz z danymi kontaktowymi znajduje się w tabeli z prawej strony.

Głównymi celami projektu jest pielęgnacja niemieckiej kultury, języka oraz tożsamości jak i większa aktywność grup mniejszości niemieckiej. Kolejnym celem jest dotarcie do słabszych grup oraz wspieranie ich w działalności kulturalnej.

Możliwe projekty to:

Wystawy tematyczne;
Spotkania autorskie, odczyty, konferencje;
Warsztaty kreatywne;
Spotkania partnerskie (max 1 projekt na DFK)
Projekty sportowe;

Realizacja projektów: marzec – listopad 2020

Termin składania wniosków: min. 4 tygodnie przed imprezą.

Wnioskodawca może zrealizować max. 4 projekty samodzielnie + 2 projekty we współpracy z innym słabszym DFK.

Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu: 2500 zł.

W projekcie konieczny jest udział środków własnych w wysokości min. 15 % kwoty dotacji.

W razie potrzeby wnioskodawca może otrzymać zaliczkę na projekt w wysokości max 80 % kwoty dotacji. Pozostała część dotacji przelewana jest po rozliczeniu projektu.

W przypadku umów cywilnoprawnych, zaliczka pomniejszona jest o kwotę umowy. Wszelkie umowy cywilnoprawne (zlecenia, dzieło) wypłaca biuro Zarządu TSKN bezpośrednio na konto Referenta. Zarządy DFK, Koordynatorzy nie są upoważnieni do wypłaty umów gotówką.

Zaliczki i rozliczenia przelewane są na konto Koordynatora gminnego. Koordynator gminny ustala wspólnie z Zarządem DFK sposób przekazania środków finansowych na poszczególny projekt.

Termin rozliczenia projektu (dostarczenie rozliczenia do biura): do dwóch tygodni po zakończeniu imprezy.

Rozliczenie obejmuje:

Zestawienie rachunków – tabela w języku polskim i niemieckim
Oryginały rachunków (opisane wg ogólnie przyjętych norm w TSKN)
Dwustronne ksera rachunków z zielonym opisem
Bericht – sprawozdanie w języku niemieckim
Min. 2 zdjęcia, plakaty, dwujęzyczne zaproszenia, wycinki z gazety
Oryginalną listę obecności

Limity kwotowe ustalone w regulaminie:

Wyżywienie 12 zł /os (max 600 zł)
Oprawa muzyczna max 400 zł
Nagłośnienie max 400 zł
Materiały, artykuły na warsztaty kreatywne max 500 zł
W projektach o charakterze konkursowym nagrody max 500 zł
W projektach o charakterze sportowym nagrody w wysokości max 200 zł
W projektach o charakterze sportowym honorarium dla Sędziego max 250 zł
W projektach partnerskich śniadanie z wyżywieniem max 90 zł
Wynagrodzenia dla referentów max 210 zł lub max 400 zł, ustalane indywidualnie wg kwalifikacji referentów
Maksymalnie 2 referentów w projekcie.

UWAGA: Wkładem własnym nie jest: wyżywienie oraz bilety wstępu.

Najczęstsze problemy:

brak zdjęć
brak odpowiednich zdjęć (bez banerów TSKN)
umowy cywilnoprawne wypłacane w gotówce przez Zarządy DFK
nieterminowe nadsyłanie rozliczeń
wnioski oraz listy obecności wypisywane są na starych drukach
Faktury z datą po realizacji projektu

Źródłem finansowania projektu są środki Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny Republiki Federalnej  Niemiec za pośrednictwem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.

 

Pliki do pobrania

Każde Koło terenowe oraz Oddział Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Województwa Śląskiego (TSKN Woj. Śląskiego) może ubiegać się poprzez TSKN Woj. Śląskiego w Raciborzu o dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych pochodzących ze środków Konsulatu RFN w Opolu. W tym celu należy wypełnić formularz wniosku i skierować w następujący sposób:  Koło terenowe do swojego Oddziału, zaś Oddział do biura Zarządu Stowarzyszenia. Każdy wniosek winien być złożony w biurze Zarządu Stowarzyszenia na trzy miesiące przed realizacją zadania i gwarantować min. 20% wkładu własnego/środków trzecich.

Regulamin dotyczący sposobu realizowania zadań z dotacji Konsulatu RFN w Opolu oraz formularz wniosku oraz rozliczenia dostępne są poniżej:

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego (TSKN Woj. Śląskiego) wspiera działalność niemieckojęzycznych zespołów artystycznych, w tym chórów i grup śpiewaczych, zespołów dziecięco-młodzieżowych, zespołów tanecznych oraz orkiestr, działających przy danym Kole lub Oddziale TSKN Woj. Śląskiego. Co roku pozyskiwane są na ten cel dotacje, pochodzące w głównej mierze ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie oraz Konsulatu RFN w Opolu. W ramach działalności zespoły prowadzą próby, biorą udział w warsztatach, prezentują się podczas konkursów i przeglądów oraz występują podczas wszelakich przedsięwzięć kulturalnych. W gronie zespołów TSKN Woj. Śląskiego znajdują się również zaprzyjaźnieni wykonawcy, z którymi współpracujemy.

W celu uzyskania dofinansowania na działalność zespołu mniejszości niemieckiej odsyłamy do regulaminu, formularzu wniosku oraz pozostałych niezbędnych materiałów.

Każde Koło terenowe oraz Oddział Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Województwa Śląskiego (TSKN Woj. Śląskiego) może ubiegać się poprzez TSKN Woj. Śląskiego w Raciborzu o dofinansowanie kursu języka niemieckiego. Kursy te dotyczą wyłącznie pozaszkolnej nauki języka niemieckiego dla dorosłych.  Regulamin dotyczący sposobu realizowania kursów jęz. niemieckiego oraz formularz wniosku dostępne są poniżej:

Koła DFK mają obowiązek przeprowadzać każdego roku co najmniej jedno Zebranie Członków. Natomiast raz na 4 lata odbywa się Zebranie Członków, na którym wybiera się nowy Zarząd Koła, i ew. Komisję Rewizyjną.

Kalendarz wyborczy struktur TSKN Woj. Śląskiego ustala Zarząd Woj. i przekazuje informacje do Oddziałów.

 

Kilka praktycznych informacji:

Zebranie Członków zwołuje Zarząd Koła. Członkowie Koła winni być powiadomieni o terminie i miejscu tego Zebrania.
Zebranie Członków może podejmować prawomocne uchwały przy obecności co najmniej połowy członków Koła uprawnionych do głosowania. Przy braku niezbędnej liczby uprawnionych Zebranie Członków może obradować w drugim terminie. Może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników ( 21 pkt. 1 i 2 Statutu).
Zebranie Członków podejmuje decyzje we wszystkich podstawowych sprawach Koła. W swoich działaniach Zebranie kieruje się dobrem i zasadami obowiązującymi Stowarzyszenie i jego członków (§ 45 pkt. 1 Statutu).
Każdy kandydat winien złożyć zgłoszenie i oświadczenie sporządzonego wg wzoru zamieszczonego w Regulaminie wyborczym. Zgłoszenia winny być złożone Zarządowi Koła w terminie 7 dni przed Zebraniem Członków.
Wszystkie głosowania podczas zebrania mają charakter jawny oprócz wyborów. Regulamin wyborczy przewiduje w szczególnych przypadkach przeprowadzenie jawnych wyborów. ( 9 pkt.  1-3 oraz § 14 pkt. 2 ).
Zarząd Koła wybierany jest w składzie 3 do 7 osób ( 47 pkt. 2 Statutu).
Zebranie Członków może zdecydować o bezpośrednim wyborze Przewodniczącego Zarządu Koła (§ 47 pkt. 4 Statutu)
Zebranie Członków decyduje o wyborze lub odstąpieniu od wyboru Komisji Rewizyjnej Koła (§ 45 pkt. 2.h Statutu). Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków (§ 49 pkt. 1 Statutu).
Ilość delegatów, których Koło winno wybrać podczas Zebrania Członków, ustala Oddział uwzględniając przy tym ilość członków zwyczajnych danego Koła. Każde Koło winno być reprezentowane przez co najmniej 1 delegata ( 2 pkt. 3 Regulaminu wyborczego).

Biuro Zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego informuje, że istnieje możliwość przekazania 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego w rocznym zeznaniu podatkowym.

W tym celu w rocznym zeznaniu podatkowym PIT należy wypełnić „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisując poniższe dane (na przykładzie formularza PIT36):

*W poz. <Cel szczegółowy 1%> wpisujemy nazwę swojego Koła dzięki czemu będzie można przekazać 1% podatku dla wskazanego Koła DFK.

1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego może przekazać:

podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych
podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
podatnik objęty liniową, 19 – procentową stawką podatku
podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych.

UWAGA!

*Wpisanie nazwy Koła nie jest obligatoryjne. Jednakże dzięki tej informacji będzie można przekazać 1% podatku dla wskazanego Koła DFK.

Jeśli jesteś emerytem lub rencistą i dostałeś od organu rentowego (np. z ZUS) roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A, a chcesz przekazać 1% podatku dla Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego lub bezpośrednio dla swojego Koła DFK, to możesz to zrobić składając PIT-OP.

Kiedy mogę złożyć PIT-OP?

Oświadczenie PIT-OP możesz złożyć od stycznia do 30 kwietnia 2018 r.

Jeśli chcę złożyć PIT-OP elektronicznie to jak to zrobić?

Oświadczenie PIT-OP elektronicznie można złożyć wypełniając formularz udostępniony na Portalu Podatkowym (formularz online, formularz interaktywny, korzystając z aplikacji e-Deklaracje Desktop), jak i za pośrednictwem bankowości elektronicznej

Przejdź na stronę Ministerstwa Finansów

Składając oświadczenie elektronicznie możesz podpisać je bezpłatnym podpisem – kwotą przychodu z zeznania lub rozliczenia rocznego za rok 2016 lub profilem zaufanym ePUAP. Założenie takiego profilu w swoich systemach transakcyjnych oferują niektóre banki (np. PKO Bank Polski (wraz z Inteligo), Bank Pekao, Bank Millennium i ING Bank Śląski przez system Moje ING).

Jeśli składasz PIT-OP przez stronę banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, skorzystaj ze standardowych danych uwierzytelniających (czyli np. loginu i hasła), które na co dzień są stosowane do weryfikacji posiadaczy rachunków w bankach/SKOK.

Czy PIT-OP składany elektronicznie może być podpisany przez pełnomocnika?

Nie. Oświadczenie PIT-OP elektronicznie może być złożone tylko przez podatnika będącego osobą fizyczną.

Jakie są korzyści ze złożenia PIT-OP?

W ten sposób oszczędzisz czas i nie musisz wypełniać całego zeznania podatkowego. W oświadczeniu PIT-OP wskazujesz tylko numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego organizacji pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% swojego podatku. I tyle – resztę za ciebie zrobi urząd skarbowy.

Czy złożenie jest obowiązkowe?

Nie jest obowiązkowe, ale jeśli chcesz przekazać 1% swojego podatku OPP, to nie ma prostszego sposobu niż  PIT-OP.

W załączeniu znajdziecie Państwo przydatne druki do rozliczeń finansowych, jak również „Instrukcję obiegu i kontroli dokumentów w jednostkach TSKN Woj. Śląskiego”.